Algemene voorwaarden

Onze Elixir-producten zijn ontwikkeld om alle huidtypes te behandelen: anti-aging, hydraterend, acne-gevoelig, met verschillende formuleringen.

Afsluiten van koopovereenkomst, klantaccount en toestemmingsverklaring

 1. Sluiting van het koopcontract:De visuele weergave van een product in de online shop vormt geen vast en juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende elektronische catalogus. Dit is een uitnodiging van Q-Thera International S. naar r. I de klant om, met het oog op het sluiten van een verkoopovereenkomst, een juridisch bindend aanbod uit te brengen. De klant kan, door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te drukken, producten selecteren om later te bestellen. Door op de knop "Nu kopen" te drukken, doet de klant een bindend en juridisch bindend aanbod van de goederen in het winkelwagentje voor het sluiten van een verkoopcontract aan Q-Thera International S. naar r. I Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant formeel dat deze AV een integraal onderdeel vormen van het verkoopcontract. Q-Thera International S. naar r. I bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant schriftelijk (meestal per e-mail). Deze bevestiging vormt in geen geval de aanvaarding van de bestelling door Q-Thera International S. naar r. I Het dient alleen om de klant te informeren dat Q-Thera International S. naar r. I de bestelling goed ontvangen. Het verkoopcontract komt pas tot stand wanneer Q-Thera International S. naar r. I de bestelde goederen naar de klant verzendt of dat hem een ​​uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling is meegedeeld, is de bewaarde datum die van de eerste van deze feiten. Alle bestellingen worden exclusief verwerkt en uitgevoerd door Q-Thera International S. naar r. I

 1. Klantaccount:Alvorens een bestelling in de online winkel te plaatsen, moet de klant alle persoonlijke informatie verstrekken die nodig is voor het plaatsen van de bestelling. De klant kan naar eigen keuze zijn gegevens eenmalig invoeren voor de betreffende bestelling (zonder registratie), of een klantaccount aanmaken (met registratie). Met het aanmaken van een klantaccount worden de persoonlijke gegevens van de klant opgeslagen en beschikbaar voor elke volgende bestelling. Door een klantaccount aan te maken, stemt de klant ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Toegang tot het klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van een individueel wachtwoord, te kiezen door de klant. De klant is verplicht om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te waarborgen en verbindt zich ertoe dit niet aan derden mee te delen. Alvorens de bestelling te verzenden, heeft de klant de mogelijkheid om, door de samengevatte contractuele gegevens te controleren, eventuele fouten op te merken en te corrigeren. Persoonlijke toegangs- en klantgegevens worden tijdens het bestelproces op een veilige manier via internet verzonden door middel van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer Software), gecertificeerd door Thawte Server Certification Authority.

De website www. elixircosmeceuticals. eu en andere systemen zijn met technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van verzamelde persoonsgegevens. Q-Thera International S. naar r. I verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken in overeenstemming met de wet, de strikte vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en ze niet gratis of tegen vergoeding aan derden door te geven.

Prijzen, transportkosten en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen die in de online winkel worden vermeld, zijn brutoprijzen in euro's (€) en zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde die van kracht is op de dag van de bestelling. Eventuele transportkosten zijn gratis. De prijzen en belastingtarieven die van kracht zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, zijn bindend.
 2. Betaling van de aankoopprijs zal, naar keuze van de klant, worden gedaan met een creditcard (Visa, MasterCard), Apple Pay of PayPal. Levering naar het buitenland is mogelijk in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.


Q-Thera International S. naar r. I weigert betaling in contanten of per cheque en aanvaardt geen enkele andere vorm van elektronische of niet-elektronische betaling.

 1. Zodra de bestelling is gevalideerd, zal Q-Thera International S. naar r. I bezorgt de Koper een factuur met betrekking tot zijn Bestelling die vrij toegankelijk is op zijn Account.

Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. De levering van de bestelde goederen vindt plaats op het door de klant aangegeven afleveradres dat door het transportbedrijf Byrd is opgegeven. Sauf si indiqué autrement dans la boutique en ligne ou autrement convenu de façon expresse avec le client, l'expédition des marchandises commandées se fera, dès réception du paiement, endéans les 1-3 (un à trois) jours ouvrables après la confirmation de la bestelling.
 2. Per werkdag wordt Q-Thera International S. naar r. I betekent elke dag van de week, behalve op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
 3. Levering van de bestelde goederen is voor risico van Q-Thera International S. naar r. I Het risico van verlies of mogelijke verslechtering van de bestelde goederen gaat over op de klant op het moment van levering van deze laatste.
 4. De bestelde goederen blijven eigendom van Q-Thera International S. naar r. I tot volledige betaling door de klant van het gefactureerde bedrag.
 5. In geval van laattijdige of onmogelijke levering, ondanks een koopcontract voor het bestelde product tussen Q-Thera International S. naar r. I en haar leveranciers, van de bestelde goederen, Q-Thera International S. naar r. I verbindt zich ertoe de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het staat de klant dan vrij te wachten op de levering van de bestelde goederen of zich terug te trekken uit het contract. In het geval dat de levering van de bestelde goederen om een ​​andere reden onmogelijk wordt, kan het contract door beide partijen worden ontbonden, onverminderd het geval waarin de onmogelijkheid van levering van de bestelde goederen wordt veroorzaakt door de totale onbeschikbaarheid van deze laatste, in dat geval wordt de koopovereenkomst automatisch beëindigd.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelde goederen gebruik te maken van zijn recht van teruggave. Het verzoek tot teruggave van de bestelde goederen wordt gedaan op de volgende website: elixir. retourbestelling. com

Er wordt een retourlabel naar de klant gemaild.

 1. Om hygiënische redenen geldt het herroepingsrecht alleen voor goederen die niet zijn gebruikt en zich in de originele verpakking bevinden. Alle gebruikte, bevuilde, beschadigde of verslechterde goederen zullen aan de klant worden gefactureerd.
 2. In geval van retournering, Q-Thera International S. naar r. I verbindt zich ertoe de respectieve klant alle reeds ontvangen betalingen uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst van het opnameverzoek terug te betalen. Q-Thera International S. naar r. I zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene dat door de klant werd gebruikt tijdens de eerste bestelling. Deze terugbetaling brengt in ieder geval geen extra kosten met zich mee voor de klant. Q-Thera International S. naar r. I behoudt zich het recht voor om terugbetaling in te houden totdat de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is door Q-Thera International S. zijn ontvangen. naar r. I of totdat de klant een bewijs heeft geleverd van verzending van de goederen die het voorwerp uitmaken van het herroepingsrecht, is de bewaarde datum die van de eerste van deze feiten.
 3. De klant moet de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is in ieder geval uiterlijk 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing tot herroeping aan Q-Thera International S. heeft meegedeeld, opsturen of overhandigen. naar r. I De deadline is gehaald als de klant de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is, verzendt vóór het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen. Zelfs als de wet anders bepaalt, zal Q-Thera International S. naar r. I zal de kosten dragen die rechtstreeks verband houden met het terugzenden van de goederen. Dit geldt echter alleen als de klant gebruik maakt van het retourlabel dat hem per e-mail wordt toegestuurd via de Elixir-retourwebsite. retourbestelling. com De kosten voor elke andere manier van retourneren zijn voor rekening van de klant.

Verantwoordelijkheid

 1. Q-Thera International S. naar r. I kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van datanetwerken, servers of datalijnen naar haar operationele centrum, noch voor de permanente beschikbaarheid, toegankelijkheid en werking van haar online winkel.
 2. De items die visueel worden weergegeven in de Online Store en op www. elixircosmeceuticals. eu worden met de grootst mogelijke zorg en bewustzijn gefotografeerd en beschreven op basis van het werkelijk bestaande product. Geringe verschillen tussen het afgebeelde product en het daadwerkelijke product vormen geen defect van de bestelde goederen. Q-Thera International S. naar r. I kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten en de volledigheid van de beschrijvende teksten van een product, inclusief productinformatie en onderhoudsadviezen.
 3. Q-Thera International S. naar r. I informeert de klant dat hij profiteert onder de artikelen L. 212-1 e.v. van de Luxemburgse Consumentenwet van de wettelijke conformiteitsgarantie.

Garantie

Alle producten aangeboden door Q-Thera International S. naar r. I op de website www. elixircosmeceuticals. eu geniet van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd aan Q-Thera International S. naar r. I die het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen veertien (14) dagen na levering per e-mail worden ingediend op het volgende adres: support@q-thera. lees

PROCESSEN EN BEMIDDELING

Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Luxemburgse recht.

Eerdere klacht
In geval van een geschil stemt de Klant ermee in om eerst per e-mail contact op te nemen met de Klantenservice op het volgende adres: support@q-thera. lees

In geval van een geschil zullen de partijen hun uiterste best doen om tot een minnelijke schikking te komen.

U heeft ook de mogelijkheid om de hulp in te roepen van een Europese ombudsman op de volgende site: https://ec. Europa. eu/
Deze fase van minnelijke schikkingspogingen is een voorwaarde voor elk geschil.

Bevoegde rechtbank
Bij gebreke van een minnelijke schikking binnen twee maanden vanaf de verzending van de eerste klacht, met elk middel waarvan de datum kan worden bepaald, de partij op initiatief van de klacht kan alleen invoeren:

De arrondissementsrechtbank van Luxemburg, niettegenstaande meerdere gedaagden en beroep tot garantie, zonder dat de clausules van bevoegdheid die op de documenten van de kopers kunnen voorkomen, de toepassing van deze clausule kunnen verhinderen.

Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden en elke juridische relatie tussen de eindklant en Q-Thera International S. naar r. I afgesloten via de Online Store worden uitsluitend beheerst door het Luxemburgse recht. De klant en Q-Thera International S. naar r. I komen overeen dat de bevoegde rechtbanken die van de stad Luxemburg zijn.
 2. Q-Thera International S. naar r. I behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de consumenteninformatie op elk moment te wijzigen, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De klant is onderworpen aan de CGUV en de consumenteninformatie die van kracht is op het moment dat hij de online winkel gebruikt.
 3. Als de klant niet voldoet aan deze AV en Q-Thera International S. naar r. I ziet af van actie tegen laatstgenoemde, Q-Thera International S. naar r. I behoudt zich het recht voor om elke noodzakelijke actie te ondernemen telkens wanneer de klant tegen deze AVUS handelt.
 4. Q-Thera International S. naar r. I verkoopt geen producten aan minderjarigen. Als je jonger bent dan 18 (achttien) jaar, mag je de Online Store alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en de Consumenteninformatie nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Consumenteninformatie.
 6. In het geval van een discrepantie, onverenigbaarheid of niet-conformiteit tussen de Engelse versie, de Duitse versie en de Franse versie van deze Algemene Voorwaarden en Consumenteninformatie, prevaleert de Franse versie.